പട്ടികജാതി, പട്ടികവര്‍ഗ്ഗക്കാര്‍ക്കായി പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് പ്രകാരം തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങള്‍ മുഖേന നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികള്‍

Category: പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ്

പട്ടികജാതി, പട്ടികവര്‍ഗ്ഗക്കാര്‍ക്കായി പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് പ്രകാരം തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങള്‍ മുഖേന നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികള്‍