പട്ടികവര്‍ഗ്ഗവികസന വകുപ്പ്

കേരള സംസ്ഥാന പിന്നോക്കവികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍ (കെ.എസ്.ബി.സി.ഡി.സി.) ലിമി്റ്റഡ്
പട്ടികജാതി, പട്ടികവര്‍ഗ്ഗക്കാര്‍ക്കായി പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് പ്രകാരം തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങള്‍ മുഖേന നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികള്‍
കേരള സംസ്ഥാന പരിവര്‍ത്തന ക്രൈസ്തവ ശുപാര്‍ശിത വിഭാഗ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ക്ലിപ്തം
കേരള സംസ്ഥാന പട്ടികജാതി പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍
പട്ടികവര്‍ഗ്ഗക്കാര്‍ക്ക് സാധാരണഗതിയില്‍ അനുവദനീയമായ വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്ക് അര്‍ഹതയുള്ള സമുദായങ്ങള്‍
പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ ലിസ്റ്റ്
പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗക്കാര്‍ക്കായുള്ള മറ്റ് ക്ഷേമ പരിപാടികള്‍
പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് ക്ഷേമപദ്ധതികള്‍
Display # 

Copyright © 2014 State Planning Board .All Rights Reserved. C-DIT