ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം


1)     മുസ്ലീം പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ്
 കേരളത്തിലെ  വിവിധ സര്‍ക്കാര്‍/എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ കേരളത്തിലെ വിവിധ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റികള്‍ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ബിരുദ/ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പ്രൊഫഷണല്‍/ ടെക്‌നിക്കല്‍ കോഴ്‌സുകള്‍ക്ക് പഠിക്കുന്നതും, സ്വാശ്രയ കോളേജുകളില്‍ പ്രൊഫഷണല്‍ കോഴ്‌സുകള്‍ക്ക് പഠിക്കുന്നതുമായ മുസ്ലീം പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കു മാത്രമുള്ള പദ്ധതിയാണിത്.  അപേക്ഷകര്‍ 50% മാര്‍ക്കോടെ യോഗ്യതാ പരീക്ഷ വിജയിച്ചിരിക്കുകയും വാര്‍ഷിക വരുമാനം 4.5 ലക്ഷം രൂപയില്‍ കവിയാനും പാടില്ല.


 ബിരുദ കോഴ്‌സുകള്‍ക്കായി  3000 സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  പ്രതിവര്‍ഷം 4000 രൂപ ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നു. 1000 ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കോഴ്സുകള്‍ക്കായി സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  പ്രതിവര്‍ഷം 5000 രൂപധനസഹായം നല്‍കുന്നു. ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പ്രൊഫഷണല്‍/ടെക്‌നിക്കല്‍ കോഴ്‌സുകള്‍ പഠിക്കുന്നവര്‍ക്ക് വര്‍ഷം 6000 രൂപ പ്രകാരഠ 1000 സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍ ചട്ടങ്ങള്‍ക്കനുസ്യതമായി പുതുക്കാവുന്നതാണ്. പുതുക്കി  അനുവദിച്ചുകിട്ടുന്നതിനായി 40% മാര്‍ക്കില്‍ കുറയാതെ തൊട്ടു മുന്‍വര്‍ഷ പരീക്ഷ വിജയിച്ചിരിക്കണം. വിശദ വിവരങ്ങള്‍ www.cllegiateedu.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്. സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം പത്രമാധ്യമങ്ങളിലും ദൃശ്യവാര്‍ത്താ മാധ്യമങ്ങളിലും  പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.


2)     മുസ്ലീം പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള ഹോസ്റ്റല്‍ സ്റ്റൈപ്പെന്‍റ്
സര്‍ക്കാര്‍/സര്‍ക്കാര്‍ അംഗികൃത/യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി അംഗികൃത ഹോസ്റ്റലുകളില്‍ താമസിച്ച് ബിരുദ/ബിരുദാനന്തര ബിരുദ/ പ്രൊഷണല്‍ കോഴ്‌സുകള്‍, വിവിധ ഹ്രസ്വകാല കോഴ്‌സുകള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് പഠിക്കുന്ന  മുസ്ലീം പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് 50%  മാര്‍ക്കോടെ യോഗ്യതാ പരീക്ഷ വിജയിച്ചിരിക്കണം. കുടുംബവാര്‍ഷിക വരുമാനഠ 4.5 ലക്ഷം രൂപയില്‍ കവിയാന്‍പാടില്ല. പ്രതിമാസം  1200/ രൂപനിരക്കില്‍ പരമാവധി വര്‍ഷത്തില്‍ 12,000/ രൂപവരെ കോഴ്‌സ് പരിഗണന കൂടാതെ ഹോസ്റ്റല്‍ സ്റ്റൈപ്പന്‍റായി നല്‍കുന്നു.  സ്വാശ്രയ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ക്വോട്ടയില്‍ പ്രവേശനം നേടിയവര്‍ക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഹോസ്റ്റല്‍  സ്‌റ്റൈപ്പന്‍റ്  ലഭിക്കുന്നവര്‍ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന് അര്‍ഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. 20-10-11 മുതല്‍ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന്‍റ് 20% ലത്തീന്‍ കത്തോലിക്കര്‍, പരിവര്‍ത്തന ക്രിസ്ത്യന്‍ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലെ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കായി നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു.
മെരിറ്റ് കം മീന്‍സ് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് ഇനത്തില്‍  5000 എണ്ണവും ഹോസ്റ്റല്‍ സ്റ്റൈപ്പന്‍റ്  ഇനത്തില്‍ 2000 എണ്ണവും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ അപേക്ഷകള്‍ ഒക്‌ടോബര്‍/ നവംബര്‍  മാസങ്ങളില്‍ ക്ഷണിക്കുന്നതാണ്.


3)     മുസ്ലീം/നാടാര്‍ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ്
 മുസ്ലീം/നാടാര്‍ വിഭാഗങ്ങളിലെ പെണ്‍കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രോല്‍സാഹനത്തിനായുള്ള ഈ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് ഇപ്പോള്‍ ഈ സമുദായങ്ങളിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കൊപ്പം മറ്റു പിന്നോക്കസമുദായങ്ങളില്‍പ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ത്ഥിനികള്‍, മുന്നോക്ക സമുദായങ്ങളില്‍പ്പെട്ടവരും ദാരിദ്രരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവരുമായ വിദ്യാര്‍ത്ഥിനികള്‍ക്കു കൂടി അനുവദിക്കുന്നു. പ്രതിവര്‍ഷം 125/ രൂപാനിരക്കില്‍ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് അനുവദിക്കുന്ന അപേക്ഷകന്‍റ് വാര്‍ഷികവരുമാനം 18,000/ രൂപയില്‍ കവിയരുത്. സര്‍ക്കാര്‍/ എയ്ഡഡ് ഹയര്‍സെക്കന്‍റ്റിസ്‌കൂള്‍, വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍സെക്കന്‍ററി സ്‌കൂള്‍, സര്‍ക്കാര്‍/എയ്ഡഡ് ആര്‍ട്‌സ് ആന്‍റ് സയന്‍സ് കോളേജുകളില്‍  ഒന്നാം വര്‍ഷ ക്‌ളാസ്സില്‍ പ്രവേശനം ലഭിച്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥിനികള്‍ക്ക് ഈ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന്  അപേക്ഷിക്കാം


ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുന്ന സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍
4)      സെന്‍ട്രല്‍ സെക്ടര്‍ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ്
കേന്ദ്രമാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം കോളേജ്/സര്‍വ്വകലാശാല വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അനുവദിക്കുന്ന സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പാണിത്. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹയര്‍സെക്കന്‍ററി, വൊക്കേഷല്‍ ഹയര്‍സെക്കന്‍ററി, ബോര്‍ഡുകള്‍ നടത്തുന്ന പന്ത്രണ്ടാം ക്‌ളാസ്സ്/ തുല്യപരീക്ഷയില്‍ 80 % മാര്‍ക്കു വാങ്ങി വിജയിച്ചവരും ഏതെങ്കിലും ബിരുദകോഴ്‌സിന് ഒന്നാംവര്‍ഷം പഠിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കണം.


മാനദണ്ഡം  
(i)    അപേക്ഷകര്‍ യോഗ്യതാപരീക്ഷയില്‍ കുറഞ്ഞത് 80% മാര്‍ക്ക് നേടിയവരും വാര്‍ഷിക കുടുംബ വരുമാനം 4.5 ലക്ഷം രൂപ കവിയാനും പാടില്ല.
(ii)    അപേക്ഷകര്‍ അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ അംഗീകൃത കോഴ്‌സിന് പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കണം.
(iii)    മറ്റ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍ വാങ്ങുന്നവര്‍ ഈ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാന്‍ പാടില്ല
(iv)    ആകെ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന്‍റെ 50% പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കായി സംവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
(v)    15% സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിനും 7.5% സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍ പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗത്തിനും 27% സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍ മറ്റുപിന്നോക്ക  വിഭാഗത്തിനും 3% അംഗവൈകല്യമുള്ള വിഭാഗത്തിനും നീക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു.


സയന്‍സ്, കൊമേഴ്‌സ്, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്നീ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് 3:2:1 എന്ന അനുപാതത്തില്‍ വീതിച്ച് നല്‍കും.  ബിരുദതലത്തില്‍ പ്രതിമാസം 1000 രൂപയും ബിരുദാനന്തരബിരുദതലത്തില്‍ 2000 രൂപയുമാണ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് തുക. ഒരു അധ്യയനവര്‍ഷം പരമാവധി 10 മാസമാണ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പനുവദിക്കുന്നത്.  ഒന്നാം വര്‍ഷം പ്രവേശനം ലഭിച്ച മാസം മുതലാണ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് അനുവദിക്കുന്നത്. തൊട്ടുമുമ്പുള്ള  പരീക്ഷയില്‍ കുറഞ്ഞത് 60% മാര്‍ക്കുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക്  2 ാ ം വര്‍ഷം മുതല്‍ പുതുക്കി നല്‍കും.


5)      മെരിറ്റ് കം മീന്‍സ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ്
കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ഈ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യന്‍ മുസ്ലീം സമുദായത്തില്‍പ്പെട്ടവരും പ്രൊഫഷണല്‍/ടെക്‌നിക്കല്‍ കോഴ്‌സുകളിലെ ബിരുദ/ബിരുദാനന്തരബിരുദ ക്‌ളാസ്സുകളില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പഠിക്കുന്നതുമായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മാര്‍ക്കിന്‍റെയും വരുമാനത്തിന്റെും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് അനുവദിക്കുന്നു.
അപേക്ഷകര്‍ യോഗ്യതാ പരീക്ഷ 50% മാര്‍ക്കില്‍ കൂടുതല്‍ ഉള്ളവരും വാര്‍ഷിക കുടുംബവരുമാനം 2.5 ലക്ഷം കവിയാത്തവരുമായിരിക്കണം. ആകെ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന്‍റെ  30% ഓരോ വിഭാഗത്തിലേയും പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കായി നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ട്. കോഴ്‌സ് ഫീസായി  20,000/രൂപ വരെയും ഹോസ്റ്റല്‍ ചാര്‍ജ്ജായി 10,000/ രൂപ വരെയും ഹോസ്റ്റലില്‍ താമസിക്കാത്തവര്‍ക്ക് 5,000/ രൂപവരെയും പ്രതിവര്‍ഷം നല്‍കുന്നു. ഓരോ വര്‍ഷവും കോഴ്‌സ് വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നവര്‍ക്ക് അടുത്ത വര്‍ഷങ്ങളില്‍ വരുമാന പരിധി ബാധകമാക്കി പുതുക്കി നല്‍കുന്നതിനായി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. 200910 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഈ ആനുകൂല്യം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ടെക്‌നിക്കല്‍ എഡ്യൂക്കേഷന്‍ ഡയറക്ടറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.  20-11-12 വര്‍ഷം മുതല്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്‍റെ  ന്യൂനപക്ഷ മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ  നിയന്ത്രണത്തില്‍  ടെക്‌നിക്കല്‍ എഡ്യൂക്കേഷന്‍  ഡയറക്ടര്‍ വഴി   ഈ  ആനുകൂല്യം  വിതരണം ചെയ്യുന്നു.


ബിരുദവും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും വരെയുള്ള പൊതുവായ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.
6. അദ്ധ്യാപകരുടെ മക്കള്‍ക്കുള്ള സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ്  
പ്ലസ്‌വണ്‍, പ്‌ളസ്ടു വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പ്രതിമാസ 50/രൂപയും ഡിഗ്രി ഒന്നാം വര്‍ഷം 50/ രൂപയും രണ്ടും മൂന്നും വര്‍ഷത്തില്‍ 75 രൂപയും പിജി/പ്രൊഫഷണല്‍ കോഴ്‌സിന് പഠിക്കുന്നവര്‍ക്ക് പ്രതിമാസം 100 രൂപയും ഹോസ്റ്റലില്‍ താമസിക്കുന്നവര്‍ക്ക് 25 രൂപ അധികമായും നല്‍കുന്നു. അപേക്ഷിക്കേണ്ട സമയം നവംബര്‍/ഡിസംബര്‍ മാസങ്ങളും,  ഇതിനുള്ള വാര്‍ഷിക വരുമാന പരിധി 1,00,000/രൂപയുമാകുന്നു.


7)    അന്ധ/ബധിര/വികലാംഗ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ്       
സര്‍ക്കാര്‍/എയ്ഡഡ്‌ട്രെയിനിംഗ്/മ്യൂസിക്/ആര്‍ട്‌സ് ആന്‍റ് സയന്‍സ് കേളേജുകള്‍/ ഹയര്‍സെക്കന്‍ററി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍  എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പഠിക്കുന്ന   അന്ധ/ബധിര/വികലാംഗ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാര്‍ ഏപ്പെടുത്തിയതാണ് ഈ പദ്ധതി. കുടുംബ വാര്‍ഷിക വരുമാനം 2,50,000/രൂപവരെയുള്ള അന്ധ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഫീസാനുകൂല്യവും 4,50,000/രൂപ വാര്‍ഷിക വരുമാനമുള്ള അന്ധ/ബധിര/വികലാംഗ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സൗജന്യ ഹോസ്റ്റല്‍ താമസത്തിനുള്ള ആനുകൂല്യവും    ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം നല്‍കുന്നു. ഹോസ്റ്റലില്‍  താമസിക്കാത്തവര്‍ക്ക് പ്രതിമാസം 400/ രൂപ തോതില്‍ ബോര്‍ഡിംഗ്ചാര്‍ജ്ജ് നല്‍കുന്നു. അന്ധര്‍ക്കു മാത്രം ട്യൂഷന്‍ഫീസ്, സ്‌പെഷ്യല്‍ഫീസ്, പരീക്ഷാഫീസുകളും 500/രൂപ അലവന്‍സുമായും നല്‍കുന്നതുമാണ്.


8)    മ്യൂസിക്/ഫൈന്‍ ആര്‍ടസ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ്
തിരുവനന്തപുരം, തൃപ്പുണിത്തുറ, പാലക്കാട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ മ്യൂസിക് കോളേജുകളിലും, തിരുവനന്തപുരം, മാവേലിക്കര, ത്യശ്ശൂര്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഗവണ്‍മെന്റ് ഫൈണ്‍ ആര്‍ട്‌സ് കോളേജുകളിലും, ബിരുദബിരുദാന്തര കോഴ്‌സുകള്‍ക്ക് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി. വാര്‍ഷിക വരുമാനം 1,00,000/രൂപയില്‍ കവിയാത്തവര്‍ക്ക് ഇതിന്‍റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നു.


9)     മ്യൂസിക് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ്
ബിരുദകോഴ്‌സ് (ബി.പി.എ) യ്ക്ക് 50 പേര്‍ക്ക് പ്രതിവര്‍ഷം 1,250/രൂപയും ബിരുദാനന്തര കോഴ്‌സ് (എം.പി.എ) യ്ക്ക് 15 പേര്‍ക്ക് പ്രതിവര്‍ഷം 1,500/ രൂപയും സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് തുകയായി ലഭിക്കുന്നു.


10) ഫൈന്‍ ആര്‍ട്‌സ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ്
ബിരുദ കോഴ്‌സ് ഭരതനാട്യം, മോഹിനിയാട്ടം എന്നിവയ്ക്ക് 5 പേര്‍ക്ക് വീതം പ്രതിമാസം 300/ രൂപയും ഡ്രായിംഗ്/പെയിന്‍റിംഗിനും സ്‌കള്‍പ്ച്ചര്‍/മോഡലിംഗ് എന്നിവയ്ക്ക് 5 പേര്‍ക്ക് 250/രൂപയും സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പായി നല്‍കുന്നു. കഥകളി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് (അപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാപേര്‍ക്കും)  പ്രതിമാസം 500/  രൂപ വീതം നല്‍കുന്നു.  ബിരുദാനന്തര കഥകളി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക്  (അപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാപേര്‍ക്കും) പ്രതിമാസം 750/ രൂപയും മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളില്‍ പഠിക്കുന്നവര്‍ക്ക് 2 പേര്‍ക്ക് 500/ രൂപ വീതവും പ്രതിമാസം സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പായി ലഭിക്കുന്നു.


11)  ഐ.എ.എസ് കോച്ചിംഗ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ്
തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജ്, എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നടത്തുന്ന  ഐ.എ.എസ് കോച്ചിംഗ് ക്‌ളാസ്സില്‍ പഠിക്കുന്ന എസ്.സി/എസ്.ടി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് നല്‍കുന്നു. ഓരോ വര്‍ഷവും അഡ്മിഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതിനുശേഷം സ്ഥാപനമേധാവി ഇതുസംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍   ലഭ്യമാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക്  ഓരോ കേന്ദ്രത്തിനും 6,000/ രൂപ വീതം സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് നല്‍കുന്നു.
 

Copyright © 2014 State Planning Board .All Rights Reserved. C-DIT