പട്ടികവര്‍ഗ്ഗക്കാര്‍ക്ക് സാധാരണഗതിയില്‍ അനുവദനീയമായ വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്ക് അര്‍ഹതയുള്ള സമുദായങ്ങള്‍

പട്ടികവര്‍ഗ്ഗക്കാര്‍ക്ക് സാധാരണഗതിയില്‍ അനുവദനീയമായ വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്ക് അര്‍ഹതയുള്ള സമുദായങ്ങള്‍
1.    അള്ളന്‍ (ആളന്‍)
2.    മലയന്‍ (കൊങ്ങമലയന്‍, പനിമലയന്‍) (മുന്‍മലബാര്‍പ്രദേശത്ത് മാത്രം)
3.    മലവേട്ടുവന്‍
4.    മലമുത്തന്‍
5.    കുണ്ടുവടിയന്‍
6.    പതിയന്‍ (അലക്കുകാരല്ലാത്ത)
7.    തച്ചനാടന്‍ മൂപ്പന്‍
8.    വയനാട് കാടര്‍
9.    കലനാടി
10.    ചിങ്ങത്താന്‍
11.    മലയാളര്‍
12.    മലപണിക്കര്‍
13.    ഇരിവണ്ടവന്‍
14.    മറാട്ടി

Copyright © 2014 State Planning Board .All Rights Reserved. C-DIT