പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ ലിസ്റ്റ്

പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ ലിസ്റ്റ്
1.    അടിയാന്‍
2.    അരനാടന്‍
3.    ഇരവാലന്‍
4.    ഹില്‍പുലയ,മലപുലയന്‍,കറുമ്പപുലയന്‍,കരവഴിപുലയന്‍,പാമ്പപുലയന്‍
5.    ഇരുളര്‍, ഇരുളന്‍
6.    കാടര്‍, വയനാട് കാടര്‍
7.    കാണിക്കാരന്‍, കാണിക്കാര്‍
8.    കാട്ടുനായ്ക്കന്‍
9.    കൊച്ചുവേലന്‍
10.    കൊറഗ
11.    കുടിയ, മേലക്കുടി
12.    കുറിച്ച്യന്‍, കുറിച്ചിയന്‍
13.    കുറുമര്‍, മുള്ളുകുറുമന്‍,മലകുറുമന്‍
14.    കുറുമ്പന്‍, കുറുമന്‍
15.    മഹാമലസ്സര്‍
16.    മലൈഅരയന്‍, മലഅരയന്‍
17.    മലൈപണ്ടാരം
18.    മലൈ വേടന്‍, മലവേടന്‍
19.    മലക്കുറവന്‍
20.    മലസര്‍
21.    മലയന്‍, നാട്ടുമലയന്‍, കൊങ്ങമലയന്‍ (കാസര്‍ഗോഡ്, കണ്ണൂര്‍,  വയനാട്,   കോഴിക്കോട്  എന്നീ  ജില്ലകള്‍  ഒഴികെ)
22.    മലയരയര്‍
23.    മന്നാന്‍
24.    മുതുവാന്‍, മുഡുഗര്‍, മുഡുവാന്‍
25.    പള്ളിയന്‍, പള്ളിയാര്‍, പളിയന്‍
26.    പണിയന്‍
27.    ഉള്ളാടന്‍
28.    ഉഡരാളി
29.    മലവേട്ടുവന്‍ (കാസര്‍ഗോഡ്, കണ്ണൂര്‍ ജില്ലകളില്‍)
30.    തേന്‍കുറുമ്പന്‍, ജേനുകുറുമ്പന്‍
31.    തച്ചനാടന്‍, തച്ചനാടന്‍ മൂപ്പന്‍
32.    ചോലനായിക്കന്‍
33.    മാവിലന്‍
34.    കരിംപാലന്‍
35.    വെട്ടകുറുമന്‍
36.    മലപണിക്കര്‍
 

Copyright © 2014 State Planning Board .All Rights Reserved. C-DIT