പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗക്കാര്‍ക്കായുള്ള മറ്റ് ക്ഷേമ പരിപാടികള്‍

പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗക്കാര്‍ക്കായുള്ള മറ്റ് ക്ഷേമ പരിപാടികള്‍
i. വ്യാവസായിക പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങള്‍
ii. ഉത്പാദന പരിശീലന കേന്ദ്രം
iii. സഞ്ചരിക്കുന്ന മെഡിക്കല്‍ യൂണിറ്റുകള്‍
iv. അട്ടപ്പാടി, ഇടുക്കി ആരോഗ്യ പദ്ധതികള്‍
v. രോഗബാധിതര്‍ക്ക് ചികിത്‌സയും പുനരധിവാസവും
vi. അടിയ, പണിയ, മറ്റ് പ്രാക്തന ഗോത്രവര്‍ഗ്ഗക്കാര്‍ക്കും പ്രത്യക പാക്കേജ്.
vii. ആദിവാസി പുനരധിവാസ മിഷന്‍ മുഖേന പുനരധിവസിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില്‍ അടിസ്ഥാനസൌകര്യങ്ങള്‍
viii. പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി കോര്‍പ്പസ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിപാടികള്‍
ix. പ്രാക്തന ഗോത്രവര്‍ഗ്ഗക്കാരുടെ അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസനം
x. പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ കലാ വ്യാപാര മേള
xi. വ്യവസായമോ, കച്ചവടമോ ആരംഭിക്കുവാനുള്ള പലിശ രഹിത വായ്പ
xii. കോളനി വികസന പദ്ധതി
xiii. ഊരുകൂട്ട രൂപീകരണവും വികസനവും
xiv. പട്ടികവര്‍ഗ്ഗക്കാര്‍ക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങള്‍ തടയല്‍, നിയമം നടപ്പാക്കല്‍
xv. പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള വിവാഹ ധനസഹായം
xvi. മേഖലകളില്‍ കുടുംബശ്രീ പരിപാടികള്‍
xvii. വനത്തിനുള്ളില്‍ വസിക്കുന്നവരുടെ സമഗ്രവികസനം
xviii. സഹകരണസംഘങ്ങളുടെ  പുനരുദ്ധാരണം
xix. ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പരിശീലനവും അനുബന്ധ പദ്ധതികളും

Copyright © 2014 State Planning Board .All Rights Reserved. C-DIT