പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് ക്ഷേമപദ്ധതികള്‍

കേരളത്തില്‍ 4,000 മേല്‍ സങ്കേതങ്ങളിലായി 1,10,000 അധികം കുടുംബങ്ങളിലായി 3,64,189 പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ ജനസംഖ്യയുള്ളതായി  2001 ലെ  ജനസംഖ്യാകണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.  ഏറ്റവും താഴെക്കിടയിലെ ജീവിത സാഹചര്യത്തില്‍  വസിക്കുന്ന ഇവര്‍ക്കായി ഒട്ടേറെ ക്ഷേമപദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കിവരുന്നു.  അവയില്‍ താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതികള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

Copyright © 2014 State Planning Board .All Rights Reserved. C-DIT