കേരള കരകൌശല വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍

കരകൗശല വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കരകൗശല തൊഴിലാളികള്‍ക്കായി  സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്‍റെയും  കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്‍റെയും സഹായത്തോടുകൂടി താഴെ പറയുന്ന ക്ഷേമപദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു.

Copyright © 2014 State Planning Board .All Rights Reserved. C-DIT