സംയോജിത ശിശു സംരക്ഷണ പദ്ധതി (ഐ.സി.പി.എസ്)

ഇപ്പോള്‍ നടപ്പിലാക്കിവരുന്ന വിവിധ ശിശു സംരക്ഷണ പദ്ധതികള്‍ (ഐ.സി.പി.എസ്) ഒരു കുടക്കീഴില്‍ വരത്തക്കവിധം സംയോജിപ്പിച്ച് "സംയോജിത ശിശുസംരക്ഷണ പദ്ധതി" എന്ന പേരില്‍  കേന്ദ്ര വനിതാശിശുവികസന മന്ത്രാലയം നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു.  ബാലനീതി (ജുവനൈല്‍ ജസ്റ്റീസ്) ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുതകുന്ന സംവിധാനങ്ങള്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഐ.സി.പി.എസ് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.  ശ്രദ്ധയും സംരക്ഷണവും  ആവശ്യമായ കുട്ടികള്‍, നിയമവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത കുട്ടികള്‍ എന്നിവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംയോജിത ശിശു സംരക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ കീഴില്‍ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.


ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍
i. ബാലനീതി സേവനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രാധാന്യം നല്‍കി, സേവന ഘടനയ്ക്ക് ശക്തി പകരുക
ii. എല്ലാ തലത്തിലും കഴിവ് വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക
iii. ശിശു സംരക്ഷണ പദ്ധതിക്കുവേണ്ട വിവരശേഖരണവും വിജ്ഞാനശേഖരണവും നടത്തുക
iv. സാമൂഹ്യ തലത്തിലും, കുടുംബതലത്തിലും ശിശു സംരക്ഷണത്തിന്‍ ശക്തി പകരുക
v. എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഉചിതമായ ഇന്റര്‍സെക്ടറല്‍ പ്രതികരണം ഉറപ്പാക്കുക
vi. പൊതുജനങ്ങളില്‍ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക

ഐ.സി.പി.എസ് വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികള്‍

Copyright © 2014 State Planning Board .All Rights Reserved. C-DIT