മലയാളം നേട്ടങ്ങളുടെ ...

മലയാള ഭാഷയുടെ വികസനം സംബന്ധിച്ച സ്വപ്നങ്ങള്‍ സാക്ഷാല്‍ക്കരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോഴാണ്. മലയാളികളുടെ ചിരകാലസ്വപ്നമായ മലയാളം സര്‍വകലാശാല സ്ഥാപിച്ചതും...

ഭാഷാനിയമം: മലയാള ചരി...

ദേശസംസ്‌കൃതിയുടെ നട്ടെല്ലാണ് മാതൃഭാഷ. മൗലികവും അടിസ്ഥാനപരവുമായ ആശയവിനിമയം, സങ്കീര്‍ണമായ മാനസികഭാവങ്ങളുടെ സംവേദനം എന്നീ ധര്‍മങ്ങള്‍ നിര്‍വഹിക്കുമ്പോഴും...

article thumbnailമലയാള ഭാഷയുടെ വികസനം സംബന്ധിച്ച സ്വപ്നങ്ങള്‍ സാക്ഷാല്‍ക്കരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോഴാണ്. മലയാളികളുടെ...