മണ്ണഞ്ചേരി പോലീസുകാർക്ക് ഇങ്ങനെയും ചില പണികൾ അറിയാം

പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പുരിയിടം ഒന്നാന്തരം വാഴത്തോപ്പാണ്. പണ്ടു ദാനമായി കിട്ടിയ മൂന്നുനാലേക്കർ സ്ഥലവും അതിന്റെ പകുതി കുട്ടികളുടെ കളിസ്ഥലമാണ്. ബാക്കി സ്റ്റേഷന് കെട്ടിടം കഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഏത്തവാഴ കൃഷി. ഇന്നായിരുന്നു വിളവെടുപ്പ്. സമൂഹമഠം ശശിയാണ് മുഖ്യമേൽനോട്ടക്കാരൻ. പോലീസുകാരും സജീവമായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ കുല വെട്ടി ഞാൻ ഡിവൈഎസ്പി ലാലിനു കൈമാറി.

 

 


About Minister

Name: Dr. T. M. Thomas Isaac
Designation: Minister for Finance and Coir
Abbreviation: M(Fin & Coir)


CONTACT USNewsletter