വിവരാവകാശം

1

ഡോ. വീണ. എൻ. മാധവൻ ഐ. എ. സ്
ആപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി (ഡയറക്ടര്‍)
0471-2742264, 9400868664

2

ശ്രീമതി. ബിന്ദു.കെ.എസ്
എസ്.പി.ഐ.ഒ (അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര്‍)
0471- 2742264, 9495916687

3

ശ്രീ. മോഹനന്‍.പി.വി
അസിസ്റ്റന്റ് എസ്.പി.ഒ (ഹെഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്)
0471- 2742264, 9495535040