ബന്ധപ്പെടേണ്ട വിലാസം

പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് (ഗവണ്‍മെന്റ് സെക്രട്ടറിയേറ്റ്)
1 അഡീഷണല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ. ഉഷ ടൈറ്റസ് ഐ. എ. എസ്
(ഗവ. പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി)
2 അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി. വി. വത്സ
2333990, 2518030
പരിസ്ഥിതികാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന ഡയറക്ടറേറ്റ്
1 ഡയറക്ടര്‍ ഡോ. വീണ. എൻ. മാധവൻ ഐ. എ. സ്
Ph:0471-2742554, 0471 2322554
വെബ്‌സൈറ്റ് : www.envt.kerala.gov.in
ഇ-മമെയില്‍ : envt.dir@kerala.gov.in,
environment directorate @gmail.com
2 എണ്‍വയോണ്‍മെന്റ് പ്രോഗ്രാം മാനേജര്‍ ഡോ. ജോണ്‍. സി. മാത്യു
9446058120
3 എണ്‍വയോണ്‍മെന്റ്ല്‍ എഞ്ചിനീയര്‍ ശ്രീ. കലൈഅരസന്‍. പി
9447197975
4 എണ്‍വയോണ്‍മെന്റ്ല്‍ സയന്റിസ്റ്റ് ഡോ. ജൂഡ് ഇമ്മാനുവേല്‍
9847712534
5 എണ്‍വയോണ്‍മെന്റ്ല്‍ സയന്റിസ്റ്റ് ഡോ. ലക്ഷമി. പി. എം
8072964042
     
  വിലാസം  
  പരിസ്ഥിതി കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന ഡയറക്ടറേറ്റ്
നാലാംനില,  കെ. എസ്. ആര്‍. ടി. സി  ബസ് ടെര്‍മിനല്‍,
തമ്പാനൂര്‍,  തിരുവനന്തപുരം – 695001
ഫോണ്‍ നം. 2326264
ഇ-മെയില്‍ – envt.dir@kerala.gov.in
വെബ് : www.envt.kerala.gov.in