മഹാകവി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ മാപ്പിളകലാ അക്കാദമി

കൊണ്ടോട്ടി.
പിൻ-673638.
മലപ്പുറം ജില്ല,
കേരള, ഇന്ത്യ.

1 ചെയർമാൻ ടി.കെ. ഹംസ ഫോൺ : 9495940260
2 വൈസ് ചെയർമാൻ കെ.വി. അബൂട്ടി ഫോൺ : 9961111129
3 സെക്രട്ടറി റസാഖ് പയമ്പ്രോട്ട് ഫോൺ : 9847173451
4 ജോ. സെക്രട്ടറി ഡോ. കെ.കെ. മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ സത്താർ ഫോൺ : 9446691034
5 ഗവേഷണ ഗ്രന്ഥാലയം ഡോ. എം.എൻ. കാരശ്ശേരി. ഫോൺ – 9539831211
6 മ്യൂസിയം ഡോ. കെ.കെ. മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ സത്താർ. ഫോൺ : 9446691034
7 പ്രസിദ്ധീകരണം ഡോ. ഹുസൈൻ രണ്ടത്താണി. ഫോൺ : 9995946382
8 ഇശൽ പൈതൃകം എഡിറ്റർ ഡോ. ഷംഷാദ് ഹുസൈൻ. ഫോൺ : 9496341439
9 മാപ്പിള കലകൾ പക്കർ പന്നൂർ. ഫോൺ : 9446458213
10 ഓഫീസ് ഭരണ നിർവഹണം കെ.എ. അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ. ഫോൺ : 9496467196