സംസ്ഥാന സെമിനാര്‍

 

നീര്‍ത്തടാസൂത്രണം സുസ്ഥിര വികസനത്തിന്
ഉദ്ഘാടനം : ശ്രീ. പിണറായി വിജയന്‍
 (ബഹു. കേരള മുഖ്യമന്ത്രി)
 
2017 നവംബര്‍ 27, 28
കനകക്കുന്ന് കൊട്ടാരം, തിരുവനന്തപുരം